Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens:

Willibrordus Business Centrum
Praktijkruimte 0.27
Kennemerstraatweg 464
1851 NG Heiloo
Telefoon: +31(0)653656794
Website: https://sjoerdbos.com
E-mail: info@sjoerdbos.com
Kvk: 63587327

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Onderstaande definities worden in de algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Opdrachtnemer: Sjoerd Bos Personal Training

Cliënt / Gebruikers: De wederpartij van de opdrachtnemer / alle natuurlijke personen die de website bezoeken, op de website inloggen, en/of op de website verstrekte informatie gebruiken, lezen, delen en/of informatie plaatsen.

Website: https://sjoerdbos.com

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Sjoerd Bos Personal Training, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Sjoerd Bos Personal Training en een Gebruiker van de website en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

Ieder gebruik van de diensten van Sjoerd Bos Personal Training geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

ARTIKEL 3: Intakeprocedure

Om het beste resultaat te kunnen bereiken en het meest verantwoord adviezen te kunnen geven en te kunnen trainen dient de cliënt een intakeprocedure te hebben doorlopen. De procedure bestaat uit een intakegesprek en/of vragenlijsten. Veranderingen betreffende de cliënt zijn/haar persoonsgegevens of staat van gezondheid dient de cliënt per omgaande aan Sjoerd Bos Personal Training door te geven.

ARTIKEL 4: Betaling

 1. Sjoerd Bos Personal Training biedt de mogelijkheid om te betalen in termijnen. De betalingsmogelijkheden zijn: éénmalige betaling, betaling per kwartaal of betaling per maand.
 2. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de sessies te zijn voldaan.
 3. Betalen van facturen van Sjoerd Bos Personal Training dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 4. Bij niet tijdige betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Sjoerd Bos Personal Training schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 5. Indien de cliënt niet tijdig heeft betaalt, behoudt Sjoerd Bos Personal Training het recht de cliënt de toegang tot de sessie te weigeren en toegang tot de Website te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 6. Indien de cliënt niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Sjoerd Bos Personal Training  bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

ARTIKEL 5: Duur en beëindiging

 1. Alle sessies in de vorm van ‘pakketten’ moeten worden opgebruikt binnen een periode van 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden. Sessies die niet gebruikt worden voor welke reden ook zullen niet worden vergoed. Per uitzondering kan de tijd, om de niet gebruikte sessies te gebruiken, wel worden verlengd tot 1 maand (3 maanden pakket), 2 maanden (6 maanden pakket) of 3 maanden (12 maanden pakket)
 2. Als u voor welke reden dan ook besluit om uw sessies stop te zetten, vóór de termijn waartoe u zich verbindt heeft (zoals in punt 1.), betaalt u voor alle reeds opgebruikte sessies tot op datum + een supplementele vergoeding “Vroegtijdige beëindiging”. De vergoeding “Vroegtijdige beëindiging” is gelijk aan de korting die u kreeg tijdens de verbintenis van het pakket dat u koos.Voorbeeld: Als u kiest voor een 12 maanden pakket en besluit om na 7 maanden de samenwerking stop te zetten, wordt u het prijsverschil per sessie aangerekend tussen de prijs van 6 maanden en een 12 maanden pakket.
 3. De opzeggingstermijn voor het beëindigen van het pakket omvat de duur van een maand.
 4. Indien u wenst om uw sessies op ‘hold’ te zetten, moet u de aanvraag indienen bij Sjoerd Bos Personal Training. Sessies kunnen éénmalig op ‘hold’ worden gezet binnen de 12 maanden van het contract, gedurende maximaal 3 maanden. (maar niet de termijn van de toe verbonden 12 maanden overschrijdend)

ARTIKEL 6: Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle prijzen gehanteerd door Sjoerd Bos Personal Training zijn inclusief BTW.
 2. Sjoerd Bos Personal Training mag te allen tijde de tarieven aanpassen voorafgaande aan het afsluiten van een overeenkomst.
 3. De kosten van een pakket worden voor de aanschaf vastgesteld en zal niet tussentijd worden verhoogd tenzij wettelijk bepaald. Eventuele prijsverhogingen worden pas van toepassing bij het aanschaffen van het volgende pakket of de verlenging van het huidige pakket.
 4. Sjoerd Bos Personal Training is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
  1. Het geval van wettelijke prijsverhogingen; en/of
  2. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

ARTIKEL 7: Verplichtingen Sjoerd Bos Personal Training

 1. Indien de Personal Coach, voor welke reden dan ook, de sessie binnen de 24 uur annuleert, wordt er een extra sessie aangeboden.
 2. Als een Personal Coach te laat is voor een sessie, zal er indien mogelijk tijd worden toegevoegd aan het eind van de sessie, of bij een volgende sessie.
 3. Sessies en klantgegevens zijn strikt persoonlijk en geheim. De sessies en klantgegevens kunnen in geen geval worden gedeeld met andere personen behalve als de cliënt hier persoonlijk en schriftelijk toestemming voor geeft.
 4. Sessies kunnen enkel en alleen gebruikt worden door de ondertekende zelf.
 5. Klanten die zich tot een pakket verbinden, zullen indien mogelijk een afspraak krijgen op een regelmatig tijdstip, dit is echter niet gegarandeerd.

ARTIKEL 8: Verplichtingen Cliënt

 1. De cliënt houdt zich aan de door Sjoerd Bos Personal Training gegeven instructies en het (huishoudelijk) regelement.
 2. Elke annulering van een sessie tot op 24uur vóór de sessie mag worden afgelast. Elke sessie die binnen de 24uur wordt geannuleerd wordt aan u het volledige bedrag aangerekend. Om een maandag-sessie te annuleren moet u dat ten laatste doen op zaterdag vóór 11:59 uur ’s ochtends op het telefoonnummer 06-53656794 of via het e-mail adres info@sjoerdbos.com.
 3. Wij hebben een strikt verbod voor alcohol en drugs binnen de praktijk en trainingsruimte. Wanneer de Personal Coach vermoedt dat u onder invloed bent van alcohol of drugs verbieden wij u onmiddellijk nog verder deel te nemen aan de sessie en wordt u toch het volledige bedrag aangerekend.
 4. Het is niet toegestaan te roken in de fitnessruimte en alle andere ruimtes van het Willibrordus Business Centrum.
 5. Het gebruik van gsm’s en andere elektronische apparaten zijn niet toegestaan in de trainingsruimte en moeten ten allen tijde op stil staan, tenzij in extreme gevallen. Wij vragen u dan vriendelijk ons eerst hierover op de hoogte te brengen.
 6. Aangepaste kleding moet ten allen tijde worden gedragen. Voor hygiënische redenen vragen wij dat u nette schoenen aantrekt en een handdoek meebrengt.
 7. We raden u aan om 5 minuten voor het afgesproken tijdstip te arriveren. Indien u te laat bent, eindigt de sessie toch op het geboekte tijdstip.
 8. De cliënt dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sjoerd Bos Personal Training mede te delen.

ARTIKEL 9: Overmacht, vakantie en algemeen erkende feestdagen

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Sjoerd Bos Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 2. Bij ziekte van onze Personal Coach behoudt Sjoerd Bos Personal Training het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een sessie worden afgelast.
 4. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, indien anders afgesproken. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.
 5. U verbindt zich tot 1, 2 of 3 sessies per week. Er moet worden opgemerkt dat een periode van maximum 5 weken “niet trainen” werd voorzien om gevallen van ziekte of vakantie van uzelf en de Personal Coach te dekken.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid

 1. Sjoerd Bos Personal Training is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cliënt voor, tijdens of na de sessie.
 2. Wanneer u van de parkeergelegenheid gebruik maakt zijn wij niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of ongevallen, bovendien zijn wij ook niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van uw bezittingen en goederen binnen de praktijk of trainingsruimte.
 3. De klant neemt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen fysieke en medische toestand na het volgen van de gesuggereerde aanbevelingen van de Personal Coach van Sjoerd Bos Personal Training. Wij, van Sjoerd Bos Personal Training, zijn niet verantwoordelijk voor de fysieke of medische toestand van de klant, noch voor enig verlies of schade aangebracht door het volgen van de aanbevelingen.
 4. Sjoerd Bos Personal Training is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de website.
 5. Sjoerd Bos Personal Training neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Sjoerd Bos Personal Training kan worden verwacht. Sjoerd Bos Personal Training is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaan ondanks de door Sjoerd Bos Personal Training betrachte zorg. Sjoerd Bos Personal Training is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

ARTIKEL 11: Vrijwaring

Cliënt begrijpt dat personal training, voedingsadvies en lifestyle coaching niet bedoeld is om een diagnose te stellen, noch dient als voorschrift, noch om een ziekte of aandoening te genezen of te behandelen, en niet bedoeld is ter vervanging van medische behandelingen. Hierbij vrijwaart de cliënt Sjoerd Bos Personal Training en al haar werknemers en coaches van elke vordering, kosten en schade veroorzaakt door mij of mijn vertegenwoordigers ten aanzien van het gebruik van apparatuur, deelname aan lichaamsbeweging in de fitness-studio en aanbevelingen die werden geuit door een lid van Sjoerd Bos Personal Training.

ARTIKEL 12: Klachten

 1. De cliënt dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd – bij Sjoerd Bos Personal Training in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de cliënt zijn rechten ter zake verliest.
 3. Sjoerd Bos Personal Training beantwoordt de door de cliënt bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Sjoerd Bos Personal Training per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13: Gebruik website en online portal

Sjoerd Bos Personal Training biedt een online platform voor personal training, voedingscoaching en lifestyle coaching.

Gebruik website
 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foutieve of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website bedoeld is.
 5. Indien Gebruiker melding wilt maken van een andere Gebruiker die de website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar info@sjoerdbos.com
 6. Sjoerd Bos Personal Training behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat en nadat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.
Account
 1. Alle gebruikersaccounts worden door Sjoerd Bos Personal Training aangemaakt. De inloggegevens worden verstuurd naar het door de Gebruiker verstrekte Email adres. De gebruikersnaam wordt door Sjoerd Bos Personal Training verstrekt en kan niet worden aangepast. Het wachtwoord wordt door de gebruiker zelf bepaald.
 2. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud te zijn om een account aan te mogen maken. Indien de gebruiker geen 16 jaar of ouder is zal dit in samenspraak gaan met Sjoerd Bos Personal Training en de ouders/opvoeders.
 3. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 4. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Sjoerd Bos Personal Training mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.
 5. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk te melden bij Sjoerd Bos Personal Training. Sjoerd Bos Personal Training zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
 6. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, teksten, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
 7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Sjoerd Bos Personal Training verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens. Indien Gebruiker bepaalde informatie weg wilt laten halen door Sjoerd Bos Personal Training dient Gebruiker hiervan een melding te maken via info@sjoerdbos.com.
 8. Sjoerd Bos Personal Training is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 9. Sjoerd Bos Personal Training heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Sjoerd Bos Personal Training het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 10. Indien Sjoerd Bos Personal Training van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarde overtreedt, kan Sjoerd Bos Personal Training de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Sjoerd Bos Personal Training kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de website door:
  1. het account van de Gebruiker te verwijderen; of
  2. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

ARTIKEL 14: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 15: Wijzigingen voorwaarden

Sjoerd Bos Personal Training behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers en cliënten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website.